[1]
R. V. Sakakibara and E. B. Rubinstein, “Diagnosing hikikomori”, MAT, vol. 7, no. 2, Jun. 2020.